Sunday, January 05, 2014

راک‌اند‌رول، دفتر شعر، سروده رامتین شهرزاد
راک‌اندرول
دفتر شعر
رامتین شهرزاد
یکصد و چهار صفحه
انتشارات گیلگمیشان
کانادا، تورنتو


با تشکر از ساقی قهرمان 
برای نشر کتاب
و کیا برای طرح جلد کتاب

پیش از این از شعرهایم در گیلگمیشان
منتشر شده بودند

فرار از چهارچوب شیشه‌ای

قایم‌باشکِ ابرهاNo comments:

Post a Comment