Friday, February 21, 2014

وب‌سایت فارسی ایگل‌هِرکوب‌سایت فارسی 
کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر
زنان و مردان همجنس‌گرا
یا
ایگل‌هِرکاین نسخه سایت، قدمی است که با گام‌های بعدی دنبال خواهد شد: تا بتوان مسائل مرتبط به دگرباشان جنسی ایرانی را به شکلی حرفه‌ای و در فضای درست خودش پوشش داد
  به دیدار این سایت هم برویم 
و از امنیت اینترنتی تا حقوق‌ بین‌الملل در موضوع دگرباشان جنسی را در صفحات سایت بخوانیم