Monday, October 24, 2005

Sunday, October 23, 2005

1984


افسوس همیشه ام می شوی
که من
. . .
روز ها می گذرند و هنوز در تلاطم امواج زندگی دارم داد می زنم
که تو
. . .

نیستی

آینه ها همه تصویر پیکر ت می شوند

گم

و من خواب های سرد می بینم

Saturday, October 22, 2005

Death in the Afternoon


احمدی نژاد فتوا داده این روز ها آقایان فقط چایی احمد بخورند، خانوم ها چایی شهر زاد

من مانده ام که ترنس ها چه نوع چایی باید بخورند؟

این اصلا یک جوک نیست