Tuesday, May 13, 2014

بی‌نام - شماره چهار


جزئیات را تکه به تکه
به تن کردن
در سطحی از نور و تنهایی و کنجکاوی
و حرکت انگشت‌ها در بی‌صدایی

وقتی سر بلند می‌کنی و به چشم‌هایش به نفس‌هایش
وقتی جزئیات در جزئیات گره می‌خورند
می‌خندید
خنده‌تان را کنار می‌زنید
گره را باز می‌کنید
گره را محکم می‌کنید
لبخند می‌زنید
از همه‌چیز رها می‌شوید
رها باقی می‌مانید

No comments:

Post a Comment