Sunday, October 23, 2005

1984


افسوس همیشه ام می شوی
که من
. . .
روز ها می گذرند و هنوز در تلاطم امواج زندگی دارم داد می زنم
که تو
. . .

نیستی

آینه ها همه تصویر پیکر ت می شوند

گم

و من خواب های سرد می بینم

No comments:

Post a Comment